5درصد تخفيف در عوارض ساخت

شوراي‌شهر در طرحي كه براي اصلاح نماي شهر تهران تهيه كرده، استفاده از نماي «آجر» را بر ساير نماهاي رايج در ساختمان‌هاي كنوني ترجيح داده و براي ساخت‌وسازهايي كه در نماي آنها از آجر استفاده مي‌شود، 5درصد تخفيف در عوارض ساخت در نظر گرفته است.

در اين طرح كه يك فوريت آن به تصويب شورا رسيده، كاربرد كامپوزيت و اشكالي كه نماد‌هاي صهيونيستي، فراماسونري و مسلك‌هاي ضدديني را در نماي ساختمان منعكس مي‌كند، ممنوع اعلام شده و شهرداري از صدور پايان‌كار براي چنين ساختمان‌هايي منع شده است.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، شهرداري‌تهران براي تكميل طرح در دست تصويب شوراي‌شهر، لايحه‌اي نيز براي الگوي نماسازي ساختمان‌ها تهيه كرده كه براساس آن، تنوع رنگ در نما محدود خواهد شد؛ طوري كه در ساختمان‌هايي كه از سال آينده ساخته مي‌شوند، فقط استفاده از يك رنگ خاص در نماي آنها مجاز است و براي نماهاي تركيبي نيز حداكثر از سه‌رنگ مي‌توان استفاده كرد.

همچنين، در لايحه اصلاح نماسازي ساختمان‌هاي پايتخت، بر مواردي همچون «حذف عناصر زايد از نماي ساختماني و همچنين اعمال محدوديت در كاربرد رنگ‌ها در نما» تاكيد شده است. براساس آنچه در طرح شورا آمده است، به محض تصويب اين طرح در ميان اعضا، شهرداري تهران مكلف مي‌شود كليات ضوابط نما را ظرف مدت دو ماه ابلاغ كند. اين در حالي است كه معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران ديروز به «دنياي‌اقتصاد» خبر داد: ضوابط مربوط به كليات نماسازي ساختمان‌هاي پايتخت با همكاري تيم كارشناسي، در شهرداري تهران آماده شده و هم اكنون در مسير فراهم كردن مقدمات تقديم لايحه نماسازي به شوراي شهر است.

عليرضا جاويد گفت: دو روز پيش ضوابط مربوط به اصلاح نماسازي ساختمان‌ها در پايتخت كه از سوي تيم كارشناسي مربوط تهيه و تدوين شده بود با حضور مسوولان امر در شهرداري تهران، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توافق مجموعه معماري و شهرسازي شهرداري تهران هم اكنون در حال آماده شدن براي ارسال به شوراي شهر در قالب لايحه اصلاح نماسازي ساختمان‌ها قرار دارد. وي افزود: لايحه اصلاح نماسازي ساختمان‌ها پس از طي مقدمات موردنياز تا پايان سال به منظور بررسي و تصويب به شوراي شهر تهران ارسال مي‌شود. نماهايي كه ارتباطي با نقشه ساختمان ندارند!

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي تهران و از اعضاي تيم كارشناسي تهيه و تدوين ضوابط مربوط به اصلاح نماي ساختمان‌ها با انتقاد از بي‌نظمي‌هاي گسترده در منظر شهري تهران در نتيجه عدم اعمال ضوابط مشخص در اين زمينه، به «دنياي اقتصاد» گفت: تهيه ضوابط و الگوي كاربردي براي اصلاح نماسازي ساختمان‌هاي تهران موضوعي بسيار مهم است كه تاكنون از چشم سه قطب موثر در ساخت و سازهاي پايتخت پنهان مانده است.

حيدر جهانبخش ادامه داد: مالكان، مجموعه مديريت شهري تهران و مهندس ناظر سه قطب مهم ساخت و ساز هستند كه هيچ كدام توجه خاصي به نماسازي ساختمان نداشته اند و همين امر باعث شده است كه با گسترش ساخت و سازها ظرف يك دهه اخير بي‌نظمي‌ها در منظر و سيماي شهري با سرعت هر چه تمام‌تر گسترش يابد. وي افزود: مالكان، اغلب، هزينه‌هاي مربوط به نماسازي را هزينه اضافه مي‌دانند، مهندسان تنها به طراحي پلان اكتفا مي‌كنند و شهرداري هم در زمان صدور پروانه تنها به بررسي پلان‌ها توجه مي‌كند و هر نمايي كه مالك ارائه كند، آن را تاييد مي‌كند.

جهانبخش تصريح كرد: در بسياري از نقشه‌هاي ساختماني كه از سال‌هاي قبل تاكنون مجوز ساخت گرفته‌اند ديده مي‌شود كه «نقشه نما» هيچ ارتباطي به پلان ندارد.

وي افزود: با اين وجود از حدود دو سال قبل شهرداري تهران با تشكيل كميته تخصصي با عنوان كميته تخصصي ساماندهي نماهاي شهر تهران، براي برخي مناطق شهر تهران به عنوان مناطق پايلوت طرح اصلاح نماها را آغاز كرد، به اين صورت كه قبل از صدور مجوز ساخت، بررسي اوليه از سوي كميته تخصصي نام برده شده روي نماها صورت گرفته و در صورت تاييد اين نما در كميته تخصصي، مالك اجازه ساخت پيدا مي‌كرد. ح

ذف نماد، شيشه و آلومينيوم جهانبخش با بيان اينكه كليات مربوط به لايحه اصلاح نماهاي ساختمان در تهران از حدود دو هفته پيش توسط تيم كارشناسي تهيه و تكميل شده است، گفت: با تاييد نهايي مسوولان شهري تهران در معاونت شهرسازي و معماري، اين لايحه براي تصويب نهايي به شوراي شهر تهران ارجاع مي‌شود. وي افزود: لايحه نماسازي ساختمان‌هاي پايتخت با تكيه بر دو اصل كلي تدوين شده است

.جهانبخش ادامه داد: اصول منتج از حقوق اسلامي شهروندي همچون همسايگي و... همچنين اصول اساسي معماري مربوط به زيبايي‌ها، نمادها و... دو اصل پايه در لايحه نماسازي را به خود اختصاص مي‌دهد. وي با تاكيد براينكه براساس ضوابط جديد نماسازي، كليه عناصر زايد در نما همچون كانل كشي كولرها، مجسمه ها، نمادهايي كه با الهام از طرح‌هاي فراماسونري و شيطان پرستي و... در نما مورد استفاده قرار گرفته است، حذف مي‌شود، خاطرنشان كرد: براساس آنچه در لايحه پيش‌بيني شده است نماهاي تمام شيشه و تمام آلومينيوم حذف مي‌شود و ساختمان‌ها تنها مجاز به استفاده حداكثر 40 درصدي از اين دو متريال در نما هستند.

استفاده از يك رنگ خاص جهانبخش با اشاره به اينكه در لايحه اصلاح نماي ساختمان‌هاي پايتخت، در مورد رنگ ساختمان‌ها هم محدوديت‌هايي اعمال شده است به «دنياي اقتصاد» گفت: براساس ضوابط جديد نماسازي در صورت تصويب در شوراي شهر تهران، سازنده تنها مجاز به استفاده از حداكثر سه‌رنگ با محدوديت يك رنگ غالب در نماي ساختمان مي‌شود.

وي تاكيد كرد: نماي ساختمان‌ها در تهران بايد به سمتي رود كه تقريبا ريخت يكسان داشته باشد هر چند هنوز در مورد رنگ غالب پايتخت تصميم‌گيري مشخصي انجام نشده است.

نظام مهندسي، كجاي نماي تهران؟ جهانبخش با انتقاد از بي‌توجهي مسوولان شهري به نقش و جايگاه حرفه اي نظام مهندسي در تدوين ضوابط نماسازي پايتخت، گفت: متاسفانه در تهيه و تدوين اين ضوابط حلقه مفقوده اي به نام سازمان نظام مهندسي وجود دارد كه كوچك‌ترين دخالتي در همكاري مشترك به منظور اصلاح نماي ساختمان‌هاي پايتخت ندارد

. وي افزود: درخواست ما از مجموعه مديريت شهري تهران توجه به جايگاه اين سازمان و تاثير مهندسان در ايجاد هماهنگي در نماي ساختمان‌هاي شهر است.

جهانبخش تصريح كرد:‌ نظام مهندسي از اين منظر كه مجري نماسازي در پايتخت است حتما بايد به جريان موجود براي اصلاح نماها وارد شود چرا كه هم اكنون مهندسان ناظر هر كدام نگاه موردي به ساختمان‌هاي در دست احداثي دارند كه خود طراحي مي‌كنند بدون اينكه ضوابط مشخصي در دست داشته باشند يا به نماي ساختمان‌هاي مجاور اهميتي دهند.

طرح اصلاح نما سازي ساختمان‌ها مقدمه: با توجه به درهم ريختگي و نامناسب بودن بسياري از نماهاي ساختمان‌ها و دخالت‌هايي كه بعد از اتمام ساختمان در نماها صورت مي‌پذيرد، ناهنجاري‌هاي زيادي را به وجود مي‌آورند كه مورد انتقاد همگان است. بر اين اساس ساماندهي نماي ساختمان‌ها نيز ضروري است و بايستي به صورتي گسترده و همه جانبه تهيه و ارائه شود، ولي بعضي موارد آن كاملا واضح و ادامه آن اصولا باعث گسترش ناهنجاري‌هاي بيشتر است.

بر اين اساس چند نمونه ضروري از اين ساماندهي براي آغاز اين اصلاحات در اين طرح ارائه شده است.

ماده يكم (1): به منظور حفظ هويت معماري، تاريخي، فرهنگي و هماهنگي با اقليم و شرايط جغرافيايي و آب و هوايي منطقه، در بهره‌گيري بهينه از عوامل سرما، گرما، نور و حرارت به ويژه در نماي ظاهري ساختمان‌ها، مالكين ساختمان‌ها موظفند از مصالح هماهنگ و بوم‌آور استفاده نمايند و شهرداري تهران موظف است با بررسي نقشه‌هاي نما قبل از صدور پروانه جزئيات نما را مورد تاييد قرار دهد.

ماده دوم (2):ضمن تاكيد بر مصوبه دور دوم شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1385 تحت عنوان «بهينه‌سازي مصرف سوخت در اماكن و استفاده از مصالح مناسب در نماي ساختمان‌ها» ابلاغي به شماره 22203/802/160 و در جهت تشويق و ترغيب استفاده از مصالح بومي در ساخت ابنيه در صورت استفاده از آجر به صورت كامل در نما، به ميزان 5 درصد از عوارض ساختماني مشمول بخشودگي مي‌شود.

همچنين در صورتي كه در بخشي از نما از اين مصالح استفاده شود به ميزان درصد استفاده شده نسبت به كل نما معادل 5 درصد مشمول بخشودگي در عوارض خواهد بود. ماده سوم(3): هر گونه استفاده از مصالح ‌نماسازي (كامپوزيت) در كاربري‌هاي مسكوني ممنوع است. تبصره: از مبدا اول فروردين ماه سال 1392 در صورت استفاده از مصالح نماسازي (كامپوزيت) در ساير كاربري‌ها (غيرمسكوني) و به ازاي هر متر مربع يكصدهزار ريال عوارض وضع مي‌شود كه مبلغ اين عوارض سالانه مطابق نرخ تورم كه همان سال اعلام مي‌شود تعديل مي‌شود

. ماده چهارم(4): استفاده از نمادها و نقش‌هاي مغاير با فرهنگ اسلامي و ملي به نحوي كه موجب بروز شائبه و اشاعه نمادهاي صهيونيستي، فراماسونري و مسلك‌هاي ضدديني و هتك حرمت شود در نماي ساختمان‌ها ممنوع است. شهرداري تهران موظف است از صدور هرگونه پروانه ساخت يا پايان كار براي اين قبيل اماكن جلوگيري به عمل آورد.

ماده پنجم (5): به منظور سامان‌بخشي نماي ساختمان‌ها هرگونه نصب تجهيزات در نما و منظر ساختمان‌ها مي‌بايست به گونه‌اي در نقشه‌هاي معماري پيش‌بيني گردند كه اختلالي از جهت جلوه‌هاي بصري و زيبايي نماي ساختمان‌ها ايجاد ننمايد و در اين خصوص موارد ذيل مي‌بايست رعايت شوند. الف: همه دستگاه‌هاي سرمايشي و گرمايشي وديگر تجهيزات مربوط تا جاي ممكن در بام ساختمان‌ها نصب شده و با پيش‌بيني كانال‌ها و لوله‌هاي مربوط در داخل ساختمان به واحدهاي ساختماني مرتبط شوند.

به گونه‌اي كه در ديد و منظر عمومي قرارنگيرند. ب: در مواردي كه دستگاه‌ها و تجهيزات سرمايشي و گرمايشي را نتوان در بام‌ها تعبيه نمود، مقتضي است كه طراحي و نصب به شيوه‌اي دربالكن‌ها انجام شود كه شبكه و حفاظ لازم درجهت استتار تجهيزات مورد استفاده پيش‌بيني گردد.