بازدید جناب آقای استهبدی معاون محترم وزیر صنعت و معدن از غرفه مهندسین معمار بادگیر در ششمین نمایشگاه میدکس